ស្រីៗជាច្រើនកំពុតនឹកខ្ញុំ

បានចុះផ្សាយក្នុង កំណាព្យ. 6 Comments »

ប្រេតលោកីយ៍បីប្រការ

បានចុះផ្សាយក្នុង កំណាព្យ. 2 Comments »

borng korng

បង្គង

 

ឱបង្គងអើយ                    ចាំម្ចាស់ឆ្លងឆ្លើយ            សាសងវាចា

 

ព្រោះធ្លាប់បានស្តាប់       ម្ចាស់ថ្លែងទុក្ខា                 ធ្លាប់រងនេត្រា

 

                                       កណ្តាលយប់យន់។

 

ពេលម្ចាស់ស្រស់ស្រាយ ច្រៀងរាំសប្បាយ            អង្រួនអង្រន់

 

បង្គងត្រេកអរ                  ទោះក្រោមទំងន់              រាល់ពេលផ្គាប់ផ្គន់

 

                                       អោយម្ចាស់រីករាយ។

 

ពេលរាត្រីស្ងាត់                ខ្យល់ត្រជាក់ផាត់             បក់ស្លឹករ៉ាយៗ

 

សូរបំពេរម្ចាស់                អោយលង់លក់កាយ      ព្រឹកម្ចាស់ចាកឆ្ងាយ

 

                                        បង្គងចាំផ្លូវ។

 

ពេលម្ចាស់ធញ់ទ្រាន់      ម្ចាស់លែងរួសរាន់          ត្រឡប់មកនៅ

 

ម្ចាស់ផ្លាស់ទ្រនុំ                ផ្លាស់ទាល់អស់ផ្លូវ           នឹកទីធ្លាប់នៅ

 

                                        ទើបរកបង្គង។

 

បង្គងទទួល                       រំជើបរំជួល                       អរពេកកន្លង

 

នៅម្នាក់ឯងយូរ               ណានឹកម្ចាស់ផង            ជួបគ្រានេះម្តង

 

                                        ម្ចាស់នៅយូរទេ?

 

បានចុះផ្សាយក្នុង កំណាព្យ. 19 Comments »

jit koun

បានចុះផ្សាយក្នុង កំណាព្យ. 12 Comments »

Love hurt me.

Just for fun!

បានចុះផ្សាយក្នុង កំណាព្យ. 13 Comments »

អ្នកទូលល្អី

ថ្ងៃមួយកសិករម្នាក់កំពុងជិះក្របីដោយមានទូលស្រួវមួយល្អីពេញយ៉ាងធ្ងន់។
បុរសម្នាក់បានឃើញដូចច្នោះក៏ស្រែកទៅថា

បុរស : នែ!អ្នកកសិករអើយ ម្តេចមិនដាក់ល្អីនោះទៅលើខ្នងក្របីទៅ? ទួលអញ្ចឹងធ្ងង់ស្លាប់ហើយ។
កសិករ : ទេៗ! ក្របីខ្ញុំធ្វើការធ្ងន់រាល់តែថ្ងៃ។ ខ្ញុំអាណិតវាណាស់ ខ្ញុំមិនចង់អោយវាធ្ងង់ច្រើនពេកទេ
វារងតែទំងន់ខ្ញុំម្នាក់បានហើយ។ ស្រូវមួយល្អីនេះខ្ញុំគួរចែករំលែកវាខ្លះ………
បុរស : ចុម……………

បានចុះផ្សាយក្នុង ផ្សេងៗ. 2 Comments »

tuk ort kaa tver

បានចុះផ្សាយក្នុង កំណាព្យ. 7 Comments »